Zoetermeer,
13
november
2014
|
01:00
Europe/Amsterdam

Marktwerking krijgt een volwaardige rol

NVMP-bestuurder Andre Habets schetst de nieuwe marktorde

Een nieuwe Europese richtlijn met ambitieuze doelstellingen, nieuwe Nederlandse regelgeving die verplicht tot certificering van verwerkers van e-waste en een producentenraad die waakt over de implementatie van de nieuwe regels. André Habets, lid van het bestuur van de Vereniging NVMP namens de productstichting Bruingoed, geeft zijn visie op de ingrijpende marktherziening.

Wat zijn naar uw mening de belangrijkste wijzigingen?

“De meeste mensen zullen daar op antwoorden dat de doelstellingen zijn aangescherpt, maar daar waren wij binnen NVMP al lang op voorbereid. De grootste wijziging betreft naar mijn mening de invoering van de kwaliteitsstandaard voor verwerking en de daarbij horende verplichtingen voor verwerkers.

Vijftien jaar geleden was gescheiden inzameling en verwerking van afgedankte elektronica nog helemaal nieuw. Wij hebben uitvoeringsorganisatie Wecycle opgericht om overeenkomsten te sluiten met gemeenten en retail voor de afgifte aan ons systeem en wij hebben contact gelegd met de verwerkers die het hoogst stonden aangeschreven: op die manier konden wij garanderen dat al het ingezamelde materiaal verantwoord werd verwerkt. Dankzij de verplichte certificering die vanaf 1 juli 2015 voor alle verwerkers gaat gelden, is er een kwaliteitsstandaard in de Nederlandse markt gezet.’’

Over welk certificaat gaat het eigenlijk?

“Het certificaat wordt verleend op basis van de eisen van de zogenoemde WEEELABEX-richtlijnen. Deze richtlijnen voor verwerking zijn opgesteld door 42 inzamelsystemen, waaronder Wecycle, in afstemming met organisaties van verwerkers zoals EERA en producentenorganisaties CECED en Digital Europe.”

Waarom is gekozen voor deze normering?

“In de nieuwe Europese richtlijn voor e-waste wordt lidstaten opgelegd dat zij maatregelen nemen die ertoe leiden dat producenten de streefcijfers voor nuttige toepassing bereiken. Nederland en bijvoorbeeld ook Ierland hebben gekozen voor het verplicht stellen van de WEEELABEX-richtlijnen die de vereiste zorgvuldigheid en recyclingkwaliteit verzekeren. Deze richtlijnen worden op dit moment omgezet in CENELEC-normen. Inmiddels hebben in Nederland al twee bedrijven, en in België één bedrijf, het certificaat ontvangen. In oktober heeft weer een aantal certificeringsaudits plaatsgevonden en wij horen van steeds meer bedrijven dat zij begonnen zijn met de voorbereidingen. Ondanks de wat stroeve start, begint het er nu toch echt op te lijken dat er een behoorlijk aantal bedrijven nog vóór 1 juli 2015 voldoet aan de eisen.

De eisen die WEEELABEX stelt, zijn voor een belangrijk deel al lang van toepassing. Het feit dat ze nu zo duidelijk zijn opgesomd heeft een aantal verwerkers blijkbaar toch wat verrast. En zoals bij alle nieuwe wetgeving zijn er ook nog wat onduidelijkheden in de teksten, waardoor interpretatieverschillen konden bestaan. Inmiddels zijn die vrijwel allemaal opgelost. Daarmee is het nog geen fluitje van een cent om het certificaat te behalen, maar met een grondige aanpak moet het voor iedere verwerker binnen bereik zijn vóór 1 juli 2015.”

NVMP ondersteunt het certificeringsproces bij de verwerkers met een stimuleringsprogramma. Waarom is die certificering zo belangrijk voor producenten?

“Gemeenten en retail zouden meer vrijheid moeten krijgen om het e-waste af te geven aan andere verwerkers. Dat willen ook steeds meer gemeenten, bijvoorbeeld omdat zij en retail nog steeds zelf bepalen met welke verwerkers zij zaken willen doen. Tot begin 2014 zorgde de Vereniging NVMP voor de vertegenwoordiging van alle producenten en haalde Wecycle al het e-waste op. Zij zorgde voor de communicatiecampagnes naar consumenten en deed ook de verslaglegging richting overheid. Dit alles in opdracht van de 1.600 producenten die in NVMP zijn verenigd.

Met de komst van een nieuwe marktstructuur moest een nieuw overlegorgaan worden gevonden dat alle producenten vertegenwoordigt. Dat is er inmiddels in de Producentenraad. Naast NVMP hebben hierin ook WEEE NL en het inzamelsysteem voor professionele apparatuur RTA zitting. Die nieuwe structuur vereist ook een aanpassing van de registratie van op de markt gebrachte apparaten en lampen en van de hoeveelheden gerecycled e-waste. In de nieuwe situatie komt er een nieuwe blackbox waar producenten hun op de markt gebrachte hoeveelheden rapporteren en verwerkers de door hen verwerkte hoeveelheden. Dit is het nieuwe Nationaal (W)EEE Register, ingesteld door de Regeling AEEA.”

Zijn er nog meer nieuwe organen?

“Er moet ook wat geregeld worden voor de communicatie. Tot voor kort waren alle campagnes en inzamelacties gericht op heel Nederland en ten behoeve van alle afgedankte apparaten. In de nieuwe situatie zouden naar mijn mening dergelijke campagnes moeten worden voortgezet en dan moeten ook de nieuwe partijen bijdragen. Zij hebben daar immers ook profijt van.

Hetzelfde geldt voor het onderzoek dat NVMP laat doen, onder andere naar mogelijke verbeteringen in het inzamelsysteem en kengetallen over de hoeveelheden die op de markt zijn en zullen vrijkomen. Wij willen dat alle producten daaraan meefinancieren, omdat het in ieders voordeel is. Deze zogenoemde maatschappelijke taken en de wijze van invulling zijn nog onderwerp van het lopende overleg, maar het ziet er naar uit dat ook daarvoor een oplossing wordt gevonden.”

Wat is het Monitoringsberaad?

“Het Monitoringsberaad vloeit voort uit de toelichting op de Regeling AEEA. Aanvankelijk had het de taak van waakhond van het Nationaal (W)EEE Register: daar worden immers gevoelige gegevens opgeslagen. Er wordt nu een convenant opgesteld voor de instelling van een beraad met een uitgebreider taakveld. De bedoeling is dat het een breed overleg wordt waarin tal van onderwerpen worden besproken door alle relevante betrokken partijen. Denk daarbij aan producenten, verwerkers, retail, gemeenten en het Nationaal (W)EEE Register. Doelstelling is dat het overleg vaststelt of het behalen van de doelstellingen op schema ligt en eventueel met voorstellen komt die leiden tot nog hogere inzameling en betere verwerking en de verslaglegging daarover.

In feite zijn er geen nieuwe organen, maar is er eerder sprake van een ‘uitsplitsing’ van bestaande functies, die voorheen werden uitgevoerd door Vereniging NVMP. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe structuur gaat werken.”

Retour

Retour is een uitgave van de producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting, verenigd in de NVMP. Hiermee houdt de NVMP u twee keer per jaar op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van e-waste in Nederland en Europa. De standpunten van de producenten en importeurs over diverse onderwerpen vindt u op nvmp.nl. Hier staat ook nadere informatie over de productstichtingen die met elkaar de Vereniging NVMP vormen: Stichting Bruingoed, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed.